Revision history of "Zapisy księgowe"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:04, 18 July 2017Admin (Talk | contribs). . (4,951 bytes) (+4,951). . (Created page with "Zapisy księgowe reprezentują pojedyncze zdarzenia zachodzące na koncie, np. wpłata od właściciela. Rozróżniamy 2 rodzaje zapisów księgowych: <br> - Saldo początkowe...")