Wyciągi bankowe

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Wyciągi bankowe dostępne są w module księgowości w zakładce “Bank”. Lista w tej zakładce zawiera pojedyncze operacje wyciągów.
Aby wyświetlić konkretny wyciąg bankowy należy nacisnąć na numer tego wyciągu w kolumnie “Wyciąg bankowy” po prawej strony każdego rekordu tabeli.

Ręczne dodanie wyciągu bankowego

Aby wprowadzić nowy wyciąg bankowy należy w zakładce “Bank” nacisnąć przycisk plusa.
Na formularzu należy wprowadzić unikalny numer wyciągu bankowego. Następnie należy dodawać kolejne pozycje wyciągu poprzez:
1. Wskazanie daty zaksięgowania danej operacji
2. Następnie dwóch kont dla operacji, przynajmniej jedno z nich musi być kontem rachunków bankowy (domyślnie konto o prefixie 131). Jeśli jedno z kont jest kontem lokalu (domyślnie konto o prefixie 204) to należy również wskazać grupę właścicieli, których dotyczy operacja w polu “Grupa właścicieli”
3. Wprowadzić kwotę operacji
4. Dodać opis
Kolejne pozycje wyciągu mogą być dodawane przy pomocy przycisku plusa przy ostatnim wierszu wyciągu. Istniejące pozycje mogę być usuwane przy użyciu przycisku minusa przy odpowiedniej operacji.
Aby zapisać wypełniony formularz wprowadzania wyciągu bankowego należy nacisnąć przycisk “Zaksięguj”. Dla każdej operacji widocznej na formularzu powstanie oddzielny zapis księgowy.

Import wyciągu bankowego

Aby zaimportować wyciąg bankowy wyeksportowany z systemu bankowego należy w zakładce “Bank” nacisnąć przycisk “Importuj plik z przelewami” w prawym górnym rogu zakładki.
Na formularzu importu należy wskazać bank, który jest źródłem przelewu, następnie nacisnąć przycisk “Wybierz plik” i wyszukać plik na dysku.
System weryfikuje plik importu i prezentuje informacje ile pozycji zostanie zaimportowanych oraz informuje o ewentualnych błędach.
Na formularzu edycji wyciągu można dodawać nowe pozycje lub usuwać już istniejące przy użyciu przycisków plusa i minusa.
Zaimportowany wyciąg należy zaksięgować przy wykorzystaniu przycisku “Zaksięguj”.