Revision history of "Wyciągi bankowe"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:41, 21 July 2017Admin (Talk | contribs). . (2,162 bytes) (+2,162). . (Created page with "Wyciągi bankowe dostępne są w module księgowości w zakładce “Bank”. Lista w tej zakładce zawiera pojedyncze operacje wyciągów. <br> Aby wyświetlić konkretny wyc...")