Użytkownicy

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Role użytkowników

Użytkownik w systemie pełni jedną z ról wymienionych poniżej:
1. Konserwator - pracownik przypisany do firmy współpracującej, ma dostęp do zgłoszeń, które zostały przekazane do tej firmy w celu ich obsługi.
2. Sysadmin - administrator systemowy, który ma dostęp do wszystkich funkcji systemu
3. Właściciel - właściciel lokalu, ma dostęp do specjalnie dla niego przygotowanego panelu właściciela, gdzie może wprowadzać zgłoszenia, głosować nad uchwałami oraz sprawdzać stan swoich rozliczeń ze wspólnotą
4. Administrator - użytkownik, który zarządza wspólnotą, ma dostęp do części administracyjnej aplikacji oraz podgląd księgowości
5. Inspektor - użytkownik, który ma dostęp do podstawowych danych wspólnoty oraz do zgłoszeń typu konserwacja
6. Księgowy - użytkownik dedykowany do obsługi księgowości wspólnoty, ma również możliwość podglądu danych administracyjnych wspólnoty oraz edycji części z nich
7. Główny księgowy - użytkownik, który ma wszystkie uprawnienia roli księgowego oraz możliwość konfiguracji księgowości wspólnot, w tym zamykania i otwierania okresów rozliczeniowych
8. Frontdesk - użytkownik przyjmujący zgłoszenia od lokatorów i zajmujący się dalszą obsługą tych zgłoszeń
9. Członek zarządu - członek zarządu wspólnoty, który ma dostęp do specjalnie dla niego przygotowanego panelu

Zakładanie nowego użytkownika

Aby założyć nowego użytkownika w systemie należy w menu bocznym aplikacji wybrać opcję "Użytkownicy" i w prawym, górnym rogu listy użytkowników nacisnąć przycisk "Dodaj użytkownika".
Formularz dodawania użytkownika składa się z poniższych pól:
1. Imię
2. Drugie imię
3. Nazwisko
4. E-mail - adres e-mail użytkownika jest jednocześnie jego nazwą użytkownika (loginem) podczas logowania się do aplikacji
5. PESEL
6. Telefon
7. Status - użytkownik w statusie "Aktywny" może się logować do aplikacji, w statusie "Zablokowany" nie może się zalogować
8. Rola - należy wskazać jaką rolę w aplikacji ma pełnić nowy użytkownik, dany użytkownik może pełnić dokładnie jedną rolę
9. NIP - tylko dla roli "Właściciel"
10. Firma - tylko dla roli "Konserwator", należy wskazać firmę współpracującą, z którą powiązany będzie dany konserwator
11. Dla użytkownika o roli "Właściciel" dodatkowo widoczna jest sekcja "Adres korespondencyjny".

Dodanie użytkownika należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz".
Jeśli użytkownik zostanie poprawnie utworzony to na jego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hasło do zalogowania w systemie.

Edycja danych użytkownika

W celu edycji danych użytkownika należy w menu bocznym wybrać opcję "Użytkownicy", na liście użytkowników nacisnąć na wiersz odpowiadający danemu użytkownikowi i na ekranie danych szczegółowych użytkownika nacisnąć przycisk "Edytuj dane". Po dokonaniu zmian należy je potwierdzić przyciskiem "Zapisz".

Aktywacja/zablokowanie użytkownika

Aby aktywować lub zablokować użytkownika w systemie należy na liście użytkowników nacisnąć na wiersz odpowiadający danemu użytkownikowi, który ma zostać aktywowany lub zablokowany. Na ekranie danych szczegółowych użytkownika trzeba nacisnąć przycisk "Edytuj status", wybrać odpowiedni status w formularzu i potwierdzić zmianę przyciskiem "Zapisz".

Zmiana hasła użytkownika

Administrator systemowy może zmienić hasło dowolnego użytkownika, który nie pełni roli administratora systemowego. Aby zmienić hasło użytkownika należy przejść na ekran danych szczegółowych użytkownika, któremu ma zostać zmienione hasło i nacisnąć przycisk "Edytuj hasło", następnie wprowadzić nowe hasło i potwierdzić zmianę przyciskiem "Zapisz".