Plan kont

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Zakładka "Plan kont" zawiera listę wszystkich kont księgowych wspólnoty (lewa sekcja) oraz szczegóły wybranego z listy konta (prawa sekcja).

Lista kont

Każdy wiersz na liście odpowiada jednemu kontu i składa się z:
1. Kodu (numeru) konta, np. 400-111
2. Nazwy konta
3. Kwoty salda na koncie - kwota podana jest zawsze jako wartość bezwzględna, kolorem czerwonym oznaczono saldo po stronie Winien konta, a kolorem Zielonym saldo po stronie Ma

Przy kontach syntetycznych widoczna jest ikona trójkąta, która pozwala na rozwiniecie listy o poziom niżej, czyli kont analitycznych danego konta.

W sekcji widoczne są przyciski pozwalające na wykonaniu kilku akcji:
1. Zmień kod konta - po wskazaniu grupy kont o tym samym prefixie (np. 500-) można zmienić ten prefix na inny. Nowy prefix nie może wcześniej istnieć na wspólnocie.
2. Nalicz odsetki - naciśnięcie przycisku otwiera okno pop-up, w którym należy wskazać dzień, do którego mają zostać naliczone odsetki. Po wskazaniu daty i naciśnięciu przyciski "Naliczaj" dla wszystkich lokali, które mają ustawiony atrybut "Naliczanie odsetek" na "Tak" zostaną naliczone odsetki od dnia, w którym ostatni raz doszło do naliczenia odsetek dla tego lokalu.
3. Rozwiń - naciśnięcie przycisku powoduje rozwinięcie całego drzewa planu kont do najniższego poziomu.
4. Zwiń - naciśnięcie przycisku powoduje zwinięcie całego drzewa planu kont do formy listy kont najwyższego poziomu.
5. Dodaj konto - po naciśnięciu przycisku należy podać nowy (unikalny we wspólnocie) kod konta, które ma zostać dodane oraz nazwę tego konta.

Szczegóły konta

Aby wyświetlić szczegóły dowolnego konta należy na planie kont nacisnąć na numer lub nazwę tego konta. W prawej sekcji widoczne są wtedy zapisy księgowe na wybranym koncie z okresu określonego w górnej części sekcji w polach Od-Do.
Możliwa jest również agregacja zapisów po numerze dokumentu, oznaczenie tego checkboxa powoduje, że zapisy, które powstały z jednego dokumentu grupowane są w jeden zbiorczy zapis.
Dla kont rozrachunków z właścicielami (domyślnie konta 204-) znajduje się dodatkowe pole wyboru czy zapisy mają być pokazane dla całego lokalu czy dla wskazanego właściciela.
Pierwszą prezentowaną operacją na koncie jest saldo początkowe wyliczone na początek prezentowanego okresu, czyli jeśli chcemy wyświetlić wszystkie operacje na koncie za okres od 13 marca 2017 do 21 kwietnia 2017 to saldo początkowe będzie sumą zapisów na tym koncie do dnia 13 marca 2017.
1.Przy nazwie konta znajduje się przycisk, tzw. hamburger (3 równoległe, poziome kreski), kt óry pozwala na rozszerzenie szczegółów konta kosztem listy kont. Aby przywrócić poprzednią szerokość sekcji należy jeszcze raz naciśnąć na ten przycisk.
2. W górnej, prawej części sekcji znajduje się przycisk "Dodaj subkonto" (ikona plusa), który pozwala utworzyć nowe subkonto dla wybranego konta. Kod nowego subkonta musi być unikalny w ramach danej wspólnoty, czyli przykładowo nie można dodać dwóch kont 245-01.
3.Obok przycisku "Dodaj subkonto" znajduje się przycisk wydruku (ikona drukarki), który pozwala na wygenerowanie pliku pdf zawierającego zapisy księgowe na wskazanym koncie.
4. Przy zapisach księgowych innych niż saldo początkowe widoczny jest również po prawej stronie przycisk "Strono" umożliwiający zmianę kwoty danego zapisu.

Na kontach rozrachunków z właścicielami (domyślnie konta 204-) znajdują się dodatkowe przyciski:
1. Wydruk - umożliwia wygenerowanie wydruków "Wezwanie do zapłaty" i "Rozliczenie należności i wpłat".
2. Wykonaj przeksięgowanie - należy wskazać, z którego konta nadwyżka ma zostać przeksięgowana na które konto oraz czy akcja ma zostać wykonana dla wszystkich właścicieli lokalu czy tylko dla konkretnego.