Obsługa Głosowania

From mediawiki
Revision as of 19:55, 19 November 2016 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Uchwały to podstawa funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej. Właściciele lokali wszelkie decyzje w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Wspólnoty np. w sprawach, które przekraczają czynności zwykłego zarządu podejmują w formie uchwał. Zgodnie z u.w.l. uchwały mogą być podejmowane na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym i zapadają większością głosów właścicieli liczoną według wielkości udziałów tj. ponad 50% udziałów, chyba, że właściciele postanowili w określonej sprawie głosować według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos. Uchwały określają zarówno zasady stałe i niezmienne (do czasu podjęcia kolejnej uchwały w tej sprawie) np. obciążenia i rozliczenia za wynajem części wspólnej nieruchomości, obciążenia z tytułu uciążliwości, sposób rozliczania kosztów dźwigów, jak i zasady zmienne roczne np. uchwała o planie gospodarczym na dany rok, o zaliczkach obowiązujących w danym roku, o remontach zaplanowanych do wykonania w danym roku.

W uchwałach najważniejsza jest ciągłość i wiedza, które elementy funkcjonowania Wspólnoty uregulowane są w formie uchwał.

Coraz większym problemem, a nawet wyzwaniem stają się więc głosowania uchwał i zebranie ponad 50% głosów w danej sprawie. Konieczne staje się włączenie do dotychczasowego sposobu zbierania głosów możliwości zdalnego, elektronicznego głosowania.

ADMIREO wspiera cały proces, dzięki możliwości przechowywania całej biblioteki uchwał Wspólnoty i możliwości wygodnego głosowania online.

Powrót do Funkcje systemu