Noty księgowe

From mediawiki
Revision as of 14:22, 21 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Noty księgowe to drugie obok faktur dokumenty księgowe wspólnot. Dostępne są w module księgowym w zakładce "Noty księgowe". Lista zawiera zarówno noty wystawiane przez wspólnotę jak i przez nią otrzymane.

Wprowadzanie nowej noty księgowej

W celu wprowadzenia nowej noty księgowej należy w zakładce "Noty księgowe" nacisnąć przycisk "Dodaj notę księgową" (ikona plusa) w prawym górnym rogu zakładki.
Na formularzu "Nowa nota" należy:
1. Wskazać czy wprowadzana nota została wystawiona przez wspólnotę czy wspólnota ją otrzymała.
2. Wypełnić pole opis.
3. Wskazać konto kontrahenta - lista kont zawiera konta firm współpracujących, domyślnie są to konta o prefixie "201".
4. Podać datę wystawienia i datę, z którą mają zostać zaksięgowane zapisy księgowe wynikające z noty.
5. Wpisać wszystkie pozycje noty.

Każda pozycja noty księgowej składa się z pól:
1. Nazwa - nazwa usługi lub towaru
2. Winien lub Ma - należy wskazać, na którym koncie rachunku bankowego ma zostać zaksięgowana dana pozycja oraz po której stronie tego konta, drugie konto musi wskazywać konto Kontrahenta.
3. Ilość
4. Cena jednostki
5. Wartość - automatycznie wyliczana jako Ilość x Cena jednostki
Kolejne pozycje noty można dodać przy pomocy przycisku plusa przy ostatniej pozycji lub usuwać przy pomocy przycisku minusa przy odpowiedniej pozycji.

Nota jest księgowana po naciśnięciu przycisku "Zapisz".

Wydruk noty księgowej

Aby wydrukować notę księgową należy przejść na ekran szczegółów noty poprzez naciśnięcie na wiersz odpowiadający danej nocie na liście not księgowych na zakładce "Noty księgowe" w module księgowym.
Po przejściu na ekran szczegółów noty należy nacisnąć przycisk drukarki w prawym górnym rogu ekranu.