Revision history of "Faktury przychodowe"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:19, 21 July 2017Admin (Talk | contribs). . (2,222 bytes) (+2,222). . (Created page with "W zakładce księgowości "Przychody" można przeglądać faktury, które wspólnota wystawiła (ręcznie lub automatycznie) oraz można wprowadzić nowe faktury. <br> == Wpr...")