Faktury kosztowe

From mediawiki
Jump to: navigation, search

W zakładce księgowości "Koszty" można przeglądać wprowadzone do systemu faktury, które wspólnota otrzymała od zewnętrznych dostawców lub usługodawców oraz można wprowadzić nowe faktury.

Wprowadzanie faktur kosztowych do systemu

Aby wprowadzić nową fakturę kosztową należy nacisnąć na przycisk "Dodaj wydatek" (ikona plusa) w prawym górnym rogu zakładki "Koszty".
Na zaprezentowanym formularzu "Nowy wydatek" trzeba podać:
1. Numer - numer otrzymanego dokumentu
2. Nazwa - nazwa otrzymanego dokumentu
3. Istniejący kontrahent/nowy kontrahent:
a) jeśli nadawcą faktury jest firma, która już wcześniej współpracowała ze wspólnotą i została dodana do wspólnoty jako firma współpracująca należy wybrać opcję "Istniejący kontrahent" a w polu "Kontrahent" wskazać na liście, która to firma.
b) w przeciwnym wypadku należy zaznaczyć opcję "Nowy kontrahent", w polu "Firma" wskazać firmę z listy (firma musi być już wcześniej zarejestrowana w systemie jako firma współpracująca), a w polu "Rola" podać rolę, która ta firma pełni we współpracy ze wspólnotą, np. "Konserwacja sanitarna", "Konserwacja elektryczna".
4. Data otrzymania - data, w której faktura wpłynęła do wspólnoty
5. Data księgowania - data, z którą zostanie zaksięgowany koszt wynikający z faktury
6. Termin płatności - data, do której faktura powinna zostać opłacona
7. Data zakupu - data, kiedy został dokonany zakup lub usługa, której dotyczy faktura

Następnie wymagane jest podanie pozycji faktury, dla każdej pozycji trzeba wskazać:
1. Nazwa - nazwa usługi lub zakupionego przedmiotu
2. Konto - wybór konta kosztowego wspólnoty (domyślnie prefix "400"), na którym ma zostać zaksięgowana dana pozycja, kontem przeciwstawnym jest zawsze konto firmy współpracującej wskazanej na fakturze (domyślnie konto o prefixie "201").
3. Ilość
4. Cena jednostki
5. Wartość netto - wyliczana automatycznie jako Ilość x Cena jednostki
6. Stawka VAT - wskazanie stawki VAT obowiązującej dla tej pozycji faktury
7. Wartość brutto - wyliczana automatycznie jako Wartość netto + VAT
8. Podstawa prawna - w przypadku innej stawki VAT niż 23% należy wskazać dlaczego ją zastosowano zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług
Przyciskiem plus przy ostatniej pozycji można dodawać kolejne pozycje, przyciskiem minus można usuwać pozycje.

Faktura zostanie zaksięgowana na wskazanych kontach po naciśnięciu przycisku "Zapisz". Wyliczony VAT zostanie zaksięgowany na wyznaczonych w konfiguracji księgowości kontach VAT.